DKC1SKA2-VIR019-P - Handblock printed Vishnupuri Silk Saree